همکاران
سمت اسامی همکاران
دبیرخانه الهام طهماسی علیجانوند
دبیرخانه ایرج حاجت
کارشناس عوارض و نوسازی مهران قربانی
کارشناس مالی مهرنسا دهار
کارشناس مالی رضا پورنعمت
کارشناس ساختمانی عبدالامیر بیت سیاح
کارشناس ساختمانی علی علوی پور