دبیر کمیسیون

دبیر کمیسیون ماده 77 شهرداری اهواز :
 خانم نوشین  امامی فارغ التحصیل رشته حقوق
-  مسئول حقوقی شهرداری مسجدسلیمان
-  مدیر دفتر قضایی دادگستری  اهواز
-  کارشناس حقوقی شهرداری اهواز
-  مسئول حقوقی شهرداری منطقه یک
-  عضو کارگروه درآمدی منطقه یک
-  عضو کارگروه  املاک موضوع م 55 و 110 ق ش
-  نماینده مسئولین در کمیته انضباطی شهرداری منطقه یک
-  مشاوره حقوقی سازمان عمران شهرداری اهواز