آشنایی با کمیسیون ماده 77

دبیرخانه کمیسیون ماده 77   :
یکی از منابع بسیار مهم درآمدی  شهرداری  ها     عوارض  می باشد که با  گسترگی   قوانین  و  مقررات  مربوط  به آن  اختلاف  مودی  و شهرداری را اجتناب  ناپذیر  نموده  است  به نحوی  که  قانونگذار  در  ماده 77 قانون  شهرداری ها    قانون  مستقلی  را که  شخصیت  مجزایی  از  شهرداری  دارد  را  برای  رسیدگی  به این  امور  تحت  عنوان کمیسیون ماده  77  قانون  شهرداری  ها پیش  بینی   نموده  است  .

ماده  77  قانون  شهرداری   اصلاحی  مصوب  27/11/1345  :
رفع  هر  گونه  اختلاف   بین  مودی  و  شهرداری  در  مورد   عوارض  به  کمیسیون  مرکب  از  نمایندگان  وزارت  کشور  و  دادگستری   و  انجمن   شهر  ارجاع  می شود وتصمیم مزبور قطعی  است .
بدهی هایی  که طبق تصمیم  این  کمیسیون  تشخیص  داده  شود طبق  مقررات  اسناد لازم  الاجراء به  وسیله  اداره ثبت  قابل  وصول  می باشد .
اجرای  ثبت مکلف  است  بر  طبق   تصمیم  کمیسیون  مزبور  به  صدور اجرائیه  و  وصول  طلب  شهرداری مبادرت  نماید . در  نقاطی  که  سازمان  قضایی    نباشد  رئیس   دادگستری  شهرستان   یک  نفر    را  به   نمایندگی    از  داد گستری  تعیین  می نماید  و  در  غیاب  انجمن  شهر  انتخاب  نماینده  انجمن  از  طرف  شورای  شهرستان  به  عمل  خواهد  آمد

اعضاء کمیسیون  عبارتند  از  :
1- نماینده  وزارت  کشور
2-نماینده دادگستری  
3-نماینده  انجمن  شهر  (شورای اسلامل  شهر)

صلاحیت و حدود رسیدگی کمیسیون ماده 77 :
رسیدگی به اختلافات بین مودی و شهرداری در مورد عوارض در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قراردادشته و عوارض با سایر مطالبات شهرداری همانند  بهای خدمات  ، جرائم  تخلفات ساختمانی و غیره تفاوت خواهد داشت .  واینکه کمیسیون مذکور در چه محدوده ای می تواند وارد رسیدگی شده و تصمیم گیری نماید بستگی به محدوده ای دارد که در آن محدوده عوارض وضع گردیده است .
کمیسیون ماده 77 شهرداری  فاقد آئین نامه دادرسی خاصی است ودر این ماده نحوه ابلاغ دعوت از مودی وشهرداری و امکان یا عدم امکان حضور آنان ذکر نشده است .
نکته قابل ذکر دیگر این موضوع می باشد که همانگونه که در متن ماده 77 قانون شهرداری به صراحت قید شده است  صلاحیت کمیسیون تشخیص بدهی مودی در مورد عوارض شهردای است . لذا در صورتی که شهرداری مستند ومستدل به قوانین عوارضی را محاسبه نموده باشد و مودی دلیل قانونی بر رد دلائل ارائه شده از سوی شهرداری ارائه ننماید ، کمیسیون نمی تواند آن را تخفیف ویا تشدید نماید .

تشکیلات  و  تعداد  کمیسیون  ماده  77  :
کمیسیون  ماده  77  در  شهرداری  تشکیل  گردیده  و دارای  شخصیت  حقوقی  مستقل  از  شهرداری  است ،  لیکن  از  آنجا  که  همواره  یکی  از  طرفین  شهرداری  ها  هستند  دبیرخانه  و  محل  تشکیل  جلسات  این  کمیسیون ها  در  یکی  از  ساختمان های  شهرداری  که  متعلق  به  عموم  شهروندان  است  استقرار   یافته  تا  از سر گردانی  آنها  برای   مراجعه  به  محل  هاسی  مختلف  و تحمیل  هزینه  های  مضاعف  برای  رسیدگی  وپیگیری   پرونده  مودیان  پیشگیری  شود  هم  اکنون دبیرخانه   شهردای  اهواز  در  ساختمان  شهرداری  مرکز  واقع  در امانیه   خیابان   سقراط   ساختمان  امور  اداری  مستقر  و  آماده  ارائه  خدمات  به  شهروندان  محترم  است  به هنگام  ثبت  اعتراض  مودیان  موضوع  توسط  دبیر  و  کارشناسان  دبیرخانه  بررسی و مشاوره های  لازم  جهت  تسهیل  و  تسریع  در  رسیدگی  ارائه  می  شود  تا  اعتراضیه    و مستندات  آن  مطابق     قوانین  و ضوابط  تنظیم  و  تحویل  گردیده  باشد .

دبیر خانه کمیسیون  :
دبیرخانه  کمیسیون  ماده  77  در  شهرداری   مستقر  بوده  و  معمولا  یکی  از  کارکنان  شهرداری  به عنوان  دبیر  کمیسیون  تعیین  می گردد  که  دارای  وظایف عمده ای  بوده  که اعم  آن  به شرح  ذیل  می  باشد :
1-انجام تشریفات  قانون به منظور  ثبت  و  تکمیل  پرونده های  ارجاعی   به  کمیسیون  
2- تنظیم  تصمیم  اعضاء  کمیسیون  به تفکیک  هر  پرونده
3-ابلاغ  قانون  آراء  صادره  از  سوی کمیسیون   به  مودیان  و  شهرداری
4-حفظ  و  نگهداری  کلیه  مکاتبات  اداره  و  سوابق   آراء  صادره
5-شرکت  در  جلسات  کمیسیون  و  ارائه  توضیحات  لازم  به  اعضاء

مراحل  مقدماتی  تشکیل  پرونده  و  ارجاع  به  کمیسیون  ماده 77 :
1-شناسنایی  مودی  
2-محاسبه  عوارض
3-ابلاغ  عوارض  به  مودی
4- ارسال  پرونده